Pályázatok - Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Pályázatok

Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése Biharkeresztesen
Széchenyi 2020

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint támogató által „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívása alapján a Biharkeresztesi Református Egyházközség, mint támogatást igénylő, EFOP-4.1.5-16-2017-00093. azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató döntése alapján a Biharkeresztesi Református Egyházközség támogatásban részesült.

A Projekt címe: Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése Biharkeresztesen

A Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.5-16-2017-00093.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2020.03.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.05.30.

A Projekt elszámolható összköltsége: 499.880.218 Ft.

A támogatás összege: 499.880.218 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása
A Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jelenleg két feladatellátási helyen üzemel. Az alsó tagozat oktatása az egyházközség saját tulajdonában lévő 4110 Biharkeresztes, Damjanich utca 21., Hrsz.: 185 alatt található ingatlanban folyik. A felső tagozat képzése pedig jelenleg a 4110 Biharkeresztes, Kossuth utca 52., Hrsz.: 1244 alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban történik.

Az oktatási célra használt épületek külön-külön, és együtt sem felelnek meg a jelenleg hatályos MSZE 24203-2:2012 szabványnak. A saját tulajdonban található épület belső felújításra és korszerűsítésre szorul, valamint az önkormányzati épület állapota külső és belső tekintetben is meglehetősen leromlott. Az Egyházközség határozott tervei között szerepel, hogy alsó és felső tagozatos tanulóinak oktatását egy feladatellátási helyre összevonva szabványosítsa az iskolát – feltételeket teremtve a magasabb színvonalú oktatásnak, hozzájárulva az oktatási infrastruktúra, valamit a gyermekek iskolai környezetének javításához. Az összevonást az intézmény saját tulajdonában álló, jelenleg is oktatási célra használt Hrsz.: 185 alatt található helyszínen kívánja megvalósítani.

A tervezett iskolabővítés a pályázati összegből teljes egészében nem megvalósítható, ezért szükség van a beruházás ütemezésére, mely biztosítja annak lehetőségét, hogy amennyiben az intézmény jövőbeni anyagi helyzete megengedi, akkor megépítve a következő ütemet teljessé válhasson az oktatási infrastruktúra. A beruházás 2 ütemben valósul meg, jelen projektben az I. ütem válik megvalósíthatóvá.

A projekt keretében a meglévő iskolaépület kisebb arányú átalakításával és a meglévő épületrészhez történő hozzáépítéssel (bővítés) létrejön egy épületben a jogszabályoknak és a vonatkozó szabványnak megfelelő 8 osztályos iskolaépület, továbbá megépítésre kerül egy „A” típusú tornaterem is. A projektnek része a tornaterem eszközeinek beszerzése, az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, szakmai vezető és projektmenedzsment alkalmazása a teljes projektidőszakban, tervezői művezetés, műszaki ellenőri szolgáltatás, közbeszerzési eljárás lefolytatása, könyvvizsgálat és a kötelező nyilvánosság feladatainak ellátása.

A projekt indokoltsága
Az intézmény legnagyobb problémája a nevelési-oktatási tevékenysége területén, hogy a szakmai kötelezettségeknek és kihívásoknak a megfelelő tárgyi-építményi feltételek nélkül kell eleget tennie. Ezt számos, intézményi és társadalmi szinten megjelenő probléma támasztja alá:

– Jogszabályi szükségletek: A projekt megvalósítását jelentős részben jogszabályi előírások indokolják, ez vonatkozik a 2011. évi CXC. törvényben meghatározott mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtésére az alapfokú oktatási intézményekben, hiszen az intézményben ezen feltételek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Ezen túlmenően az Intézmény nem felel meg a hatályos MSZ 24203-2:2012 – Legfeljebb 8 osztállyal működő általános iskola szabvány előírásainak több ponton.

– Műszaki szükségletek: A projekt szükségességét a fejlesztendő intézmény műszaki paramétereinek elégtelensége támasztja alá. Az iskola jelenleg két épületben (feladat-ellátási helyen) működik, melyek 1,5 km távolságra vannak egymástól. Az Intézmény székhely intézményében tanulnak az alsó tagozatos gyerekek, és itt folyik a művészetoktatás is. A másik, Önkormányzattól bérelt épületben a felső évfolyamos gyerekek tanulnak.

Az oktatási épületekben helyhiánnyal küzd a fenntartó, ugyanis a tantermeken kívül közösségi tér, szertár, fejlesztő termek, csoportbontáshoz szükséges plusz termek nincsenek.

Az alsó tagozatos gyerekek által használt épület (székhely) helyiségei szűkösen szolgálják az oktatási tevékenységet, nincsenek foglalkoztatói termek, raktárak, a tanulók a tánctermet használják hideg időben testnevelés órán.

Komoly szervezést igényel, hogy az általános iskolai és a művészeti tevékenység egyszerre zökkenőmentesen működtethető legyen.

Az épület 2 szaktanteremmel ugyan rendelkezik, de a csoport bontáshoz, illetve egyéni foglalkozásokhoz, valamint közösségi programokhoz nem áll rendelkezésre helyiség. Továbbá szertár és raktár sincs elegendő mennyiségben. Az épület elavult, hőszigetelése nem megoldott, a fűtési rendszere nagyon régi és gazdaságtalan a működtetése.

Legnagyobb gondot a testnevelés órák megtartása jelenti, különösen a felső tagozatosok számára. Az intézménynek nincs tornaterme, de még torna szobája sem. Esős időben vagy rendkívüli hidegben a gyerekek kénytelenek a teremben ülni mozgás helyett.

–  Társadalmi szükségletek: A társadalmi szükségletek elsősorban nem intézményi, hanem helyi és össztársadalmi szinten jelentkeznek. Annak érdekében, hogy az intézményben tanuló hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek szociális integrációja könnyebben megvalósuljon, elengedhetetlen a nevelési-oktatási körülmények javítása.

A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, legyenek akár hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek, lakjanak nagyvárosban vagy kistelepülésen.

–  Fenntarthatósági szükségletek: A bérelt feladat ellátási helyszínen lévő oktatási épület bérleti díja nagy anyagi terhet jelent a fenntartónak, a szerződés értelmében a bérbeadó bármikor fel is mondhatja a szerződést. Az épület elavult, hőszigetelése nem megoldott, a fűtési rendszere nagyon régi és gazdaságtalan, így folyamatosan magas fenntartási költséget jelent az intézménynek. Gyakori és igen magas költségű a karbantartási igénye is.

A fent megfogalmazott problémák a fenntarthatóság tekintetében összeadódnak. Az intézmény fenntartása, üzemeltetése pénzügyi szempontból nem hatékony, azonban a fenntartó a vissza nem térítendő támogatás nélkül nem képes végrehajtani a szükséges fejlesztéseket (pl. tornaterem építése, székhely iskola épület bővítésével bérelt feladat-ellátási hely kiváltása). Hitel felvétele esetén – az Egyházközségre nehezedő pénzügyi kiadások miatt – a projekt a fenntartási időszak után sem térülne meg.

A közoktatási törvény által megfogalmazott célok, az egész napos oktatás bevezetése további terhet ró az Intézményre (iskolaotthonos ellátás, napi 3x étkezés biztosítása). További nagy probléma a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, amely rendkívül nehéz feladat, hiszen ezen gyermekek eltérő szocio-kulturális környezetből származnak. Tekintve, hogy a hátrányos helyzet szocio-kulturális hátrány, nemcsak a rossz anyagi háttér nehezíti a tanulók iskolai előmenetelét és esélyekhez jutását, hanem számos esetben a szülők kulturáltsági foka, képzettsége is messze elmarad a gyermekeik által választott intézmény szintjétől. Ebből kifolyólag a szülőkkel kialakított kapcsolatnak és együttműködésnek hangsúlyos szerepe van a gyermekvédelmi munka során. A tanulókkal kapcsolatos problémák között legnagyobb arányban az iskolalátogatás rendszertelensége fordul elő. A hátrányos helyzetű családból érkező, serdülőkorban lévő diákok körében szinte általános probléma a szocializáció zavara.

Az iskolában a hátrányos helyzetű tanulók és a tanulási nehézséggel küzdők aránya évről évre emelkedik.

Projekt céljai
A projekt hosszú távú céljai:
- Biharkeresztes egyházi fenntartású általános és alapfokú művészeti iskola oktatási eredményességének növekedése, az un. inkluzív oktatás feltételeinek megteremtése,
- Biharkeresztes város népességmegtartó erejének növelése,
- A helyi szükségletekre épülő alapfokú oktatás racionális és költséghatékony működésének kialakítása,
- Környezetbarát, energiatakarékos, modern, befogadó oktatási környezet megteremtése,
- Végzettség nélküli iskolaelhagyás cél eléréséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése.
- A szülők és a tanulók többlet terheinek csökkentése, a köznevelés minőségi lehetőségeinek eljuttatása a családok, szülők, tanulók számára közvetlen elérhető közelségbe

A projekt rövid távú céljai:
- Minőségi és befogadó oktatási környezet megteremtése székhely épület átalakításával, bővítésével és kapacitásbővítésével,
- A hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációja érdekében az intézmény infrastrukturális adottságainak racionalizálása (bérlemény kiváltása),
- A mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése tornaterem építésével,
- Jogszabályi feltételeknek való megfelelés (akadálymentesítés, mindennapos testnevelés, szabvány előírások),
- Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges digitális kompetenciák megszerzését elősegítő eszközök beszerzése.

Legyen a tánc is MINDENKIÉ! - Táncházsorozat BIHARKERESZTESEN

A „Legyen a tánc is mindenkié!” projekt, egy 2023. nyarán meghirdetett és megálmodott táncházsorozat a biharkeresztesi és környező települések lakói számára, melyet a Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott nyertes pályázatunk jóvoltából indítottunk el.

A projekt során azok is megismerkedhetnek a néptánckultúrával, élő népzenével, akiknek nem volt korábban lehetőségük tánctanulásra, de érdeklődőek és nyitottak a folklór iránt. Gondolunk itt, többek között, azokra a szülőkre és nagyszülőkre is, akik gyermekeik, unokáik kapcsán figyelemmel kísérik a munkánkat, felületesen ismerik a néptáncos világot, de ők maguk nem, vagy nagyon régen tanultak táncolni, illetve azokra, akik nem akarnak rendszeresen próbákra járni, elköteleződni egy hagyományőrző csoport próbarendje mellett, de lenne kedvük néhányszor mégis belekóstolni a néptánc világába. Ezt a társadalmi igényt is szeretnénk kiszolgálni, hisz kistelepülésen élünk, és mi, akiknek volt már szerencséje megtapasztalni ezt, tudjuk, hogy közösségi élmény, minőségi időtöltés, kapcsolatteremtés és ápolás is a táncház, a szórakozás mellett.

A programsorozat szerves részeként, alkalmanként ismeretterjesztő néprajzi előadásokat szervezünk, mely népi kultúránk különböző területeit mutatja be a laikusoknak (népszokások, tájegységek bemutatása, viselet bemutató…stb.). Szintén visszatérő eleme az alkalmaknak a közös játék (pl.folkkvíz), népdaltanítás és népi kézműves foglalkozások , melyre a Bihari Népművészeti Egyesület tagjaiból kérünk fel közreműködőket.

A program, minden esetben az „aprók táncházával” kezdődik, ahol az óvodásoknak és a kisiskolásoknak tanítunk korosztályuknak megfelelő népi gyermekjátékokat, táncokat és dalokat. Ezt követi  az „irányított” táncház, melynek során minden jelenlévőt igyekszünk bevonni a táncolásba, tanítással segítve azt.  Ezzel lehetőséget teremtünk arra is, hogy a felnőttek, gyermekeikkel együtt táncolhassanak.

A programok további részében a klasszikus „kívánság” táncház valósul meg, ahol, a táncosok által ismert és kedvelt, népszerű táncrendeket játssza a zenekar, miközben tovább folytatódik az anyag tanítás a résztvevők igényeinek megfelelően. A Növekedésért Egyesület partnerünk a szervezésben, ők biztosítják a kézműves foglalkozás alapanyagait és a büfé üzemeltetését.

#csoorisandoralap

 

 

Elérhetőség

Cím 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telephely 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 52.
Telefon 06-54/431-258
Fax 06-54/431-258
E-mail gardonyi.zoltan.iskola@gmail.com
OM 062933